Beer advocaten

aansprakelijkheidsrecht
& letselschade
aansprakelijkheidsrecht & letselschade
Nl En
1Banner_2_Rijksmuseum_brug.png - 05.02.2015 | Rechtspraak.nl: Ondanks fout politie niet aansprakelijk voor schade slachtoffers schietincident Alphen
 

05.02.2015 | Rechtspraak.nl: Ondanks fout politie niet aansprakelijk voor schade slachtoffers schietincident Alphen

De rechtbank Den Haag oordeelt dat de politie een fout heeft gemaakt bij het verlenen van een wapenverlof aan Tristan Van der Vlis door niet alle informatie waarover zij beschikte te betrekken in de beoordeling. Als dat wel was gebeurd, zou volgens de rechtbank geen verlof zijn verleend. Dit verkeerd toepassen van de regels leidt niet tot aansprakelijkheid ten aanzien van eisers omdat de geschonden regels voor de besluitvorming over wapenverloven niet zijn bedoeld om bescherming te bieden tegen schade als gevolg van misbruik van wapens.

De politie kan wel aansprakelijk zijn vanwege schending van een ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, maar daarvoor is nodig dat de politie kon weten dat Van der Vlis een gevaar kon vormen voor willekeurige derden zoals eisers. Dat is niet het geval: de informatie van de politie wees op gevaar van Van der Vlis voor zichzelf.

Fout van de politie

De fout van de politie bij de verlening van een wapenverlof aan Van der Vlis in 2008 in strijd met de wet, bestaat uit buiten beschouwing laten van een eerdere weigering van het wapenverlof in 2005 en de mutatie van in 2006 verleende bijstand door de politie bij de gedwongen opname van Van der Vlis in een psychiatrisch ziekenhuis.

Als de politie deze gegevens wel zou hebben meegewogen, had dit bij haar moeten leiden tot twijfel of een wapen kon worden toevertrouwd aan Van der Vlis. In het systeem van verlofverlening leidt deze twijfel tot een voornemen tot weigering van het verlof. Dan zijn er twee mogelijkheden: de eerste is dat de aanvrager zich neerlegt bij dat voornemen. Dat had van der Vlis eerder, in 2005 ook gedaan. De tweede mogelijkheid is dat de aanvrager een verklaring overlegt van een behandelend arts of psychiater waarmee hij aantoont dat het voorhanden hebben van een wapen hem wel kan worden toevertrouwd. De rechtbank acht het buiten redelijke twijfel dat Van der Vlis nooit zo'n verklaring zou hebben gekregen, gegeven de gedwongen opname en de bij hem vastgestelde stoornis waar hij ook voor werd behandeld, terwijl hij niet behandel- en medicatietrouw was.

Geschonden wettelijke norm

Het enkele gegeven dat de politie in strijd met de wet heeft gehandeld betekent niet dat de politie ook aansprakelijk is voor de schade van eisers. Bij een handelen in strijd met de wet moet zijn voldaan aan het zogenaamde relativiteitsvereiste. Dat houdt in dat de geschonden norm de bedoeling moet hebben om te beschermen tegen de schade zoals eisers die hebben geleden. De rechtbank heeft dat onderzocht en komt tot de conclusie dat eisers zich niet met succes kunnen beroepen op het handelen van de politie in strijd met de wet.

Ongeschreven zorgvuldigheidsnorm

Eisers hebben zich ook beroepen op schending van een ongeschreven zorgvuldigheidsnorm. Voor aansprakelijkheid van de politie voor de schade van eisers op deze grond is nodig dat de politie zich bij de verlening van het wapenverlof aan Van der Vlis onvoldoende rekenschap heeft gegeven van de belangen van – in dit geval – willekeurige derden zoals eisers. Het moet gaan om voor de politie kenbare belangen. De rechtbank is van oordeel dat de politie – gezien wat zij wist in 2008 – niet kon weten dat willekeurige derden zoals eisers risico liepen indien een wapenverlof zou worden verleend aan Van der Vlis.

Zie hier het geanonimiseerde vonnis.

Bron: Rechtspraak.nl