Beer advocaten

aansprakelijkheidsrecht
& letselschade
aansprakelijkheidsrecht & letselschade
Nl En
2Banner_2_Rijksmuseum_brug.png - Blog John Beer: aansprakelijkheid arts en ziekenhuis voor een gebrekkig product
 

John Beer

 

‘Het is voor mij altijd een voor de hand liggende keuze geweest om in letselschadezaken alleen voor slachtoffers op te treden. Zij voeren een ongelijke strijd tegen een professionele partij, zoals een verzekeraar, die over meer kennis, ervaring en middelen beschikt om de eigen belangen te beschermen. Goede rechtshulp kan die ongelijkheid nivelleren en voor een rechtvaardige uitkomst zorgen.’


CV John Beer

 

Studie

Universiteit van Amsterdam, 
afgestudeerd in 1976

Advocaat sinds

1977

Lidmaatschappen 

APILPEOPILALA en AAJ

Nevenfuncties

Mediator

Lid Board of Governors van de American Association for Justice AAJ

Voorheen:

President van de Europese vereniging van letselschadeadvocaten PEOPIL (2016-2021). Zie ook het interview met Angela van Leeuwen.

Coördinator van de European Exchange Group Product Liability, Pharmaceutical and Mass Tort van PEOPIL (tot 2016)

Voorzitter van de International Practice Section van AAJ 2011-2013

Lid van het College van Afgevaardigden Nederlandse Orde van Advocaten 2002-2008

Oprichter en voorzitter van ASP 1997-2009

Onderscheidingen

Op 2 juni 2017 was John Beer 40 jaar advocaat en werd hij benoemd tot Officier in de orde van Oranje-Nassau. Deze Koninklijke onderscheiding werd hem uitgereikt door Burgemeester Eberhard van der Laan. Zie ook hier.

Op 29 maart 2018 werd de Dekenprijs door de Amsterdamse Orde van Advocaten uitgereikt aan John Beer. Deze eervolle prijs van de beroepsgroep ontving hij uit handen van de Deken
mr. Pieter van Regteren Altena, die hem toesprak

Bij zijn afscheid als President van PEOPIL in 2021 ontving hij de Personal Injury Lawyer of the Year Award en werd hij tevens erelid van de organisatie.

Tijdens het jaarcongres van AAJ dat in 2009 in San Francisco werd gehouden, werd aan John Beer door de President van AAJ de International Trial Lawyer Leadership Award uitgereikt. Klik hier voor het interview dat Angela van Leeuwen met hem had.

Erelid van de vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP).

Overzicht publicaties

John Beer

Letselschade advocaat John Beer

Blog John Beer: aansprakelijkheid arts en ziekenhuis voor een gebrekkig product

Auteur: John Beer

Smile  Letselschade Advocaat John Beer - Beer advocaten

In Groningen is door Jantina Hiemstra onlangs een proefschrift geschreven over de aansprakelijkheid van de arts en het ziekenhuis voor schade die het gevolg is van een gebrekkig product. Bijvoorbeeld de cardioloog die bij de behandeling van de patiënt een pacemaker gebruikt. Als die pacemaker defect blijkt te zijn en schade veroorzaakt, rijst de vraag of de arts en het ziekenhuis daarvoor aansprakelijk zijn.

Standpunt artsen en ziekenhuizen

Artsen en ziekenhuizen stellen zich doorgaans op het standpunt dat de patiënt in dat geval zijn of haar schade op de producent van het product moet verhalen. Dat standpunt steunt op een gedachte die in de tachtiger jaren van de vorige eeuw door de wetgever is uitgesproken. De rechtspraak is wisselend, maar steunt merendeels die visie van de arts en het ziekenhuis.

Al jaren gaan er stemmen op om de arts en het ziekenhuis in een dergelijke situatie wel aansprakelijk te houden. Het proefschrift van Hiemstra ondersteunt die stelling.

Juridische hoofdregel bij gebrekkig product

De algemene, juridische hoofdregel is dat iemand die bij de uitvoering van diens werkzaamheden gebruikmaakt van een product, aansprakelijk is voor de schade die door een gebrek van dat product ontstaat. Als uitzondering is dat alleen anders als het door bijzondere omstandigheden onredelijk zou zijn.

Voorbeeld van een dergelijke aansprakelijkheid - conform de hoofdregel - is de aannemer die bij de uitvoering van het werk gebruikmaakt van een gebrekkige zaak. Die aannemer is aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade. Dat wordt in beginsel niet onredelijk gevonden.

Waarom zou dit voor de arts of het ziekenhuis anders moeten zijn? In het proefschrift wordt door Hiemstra terecht, en op basis van goede argumenten, aangegeven dat daarvoor geen goede reden bestaat.

Medische behandelingssituatie

In een medische behandelingssituatie wordt doorgaans door de arts of door het ziekenhuis gekozen om een bepaald product bij de behandeling te gebruiken. Anders dan de patiënt, zijn zij ook in staat om die keuze te maken. Van de arts en het ziekenhuis mag worden verwacht dat die keuze door hen zorgvuldig wordt gemaakt.

Natuurlijk is niet in alle gevallen te vermijden dat - ondanks een zorgvuldige keuze - het product defect blijkt te zijn. In een dergelijke situatie kan het dus zijn dat de arts en het ziekenhuis geen verwijt treffen, maar toch gehouden zijn de schade te vergoeden. Dat is een kwestie van redelijke toerekening. De arts en het ziekenhuis bevinden zich in een veel betere positie (dan de patiënt) om ervoor te zorgen dat de producent uiteindelijk toch de schade zal dragen.

Het is mijn verwachting dat dit proefschrift de rechtspraak in dit opzicht ten gunste van de patiënt zal veranderen. Daartoe bestaat alle aanleiding.

Zie hier meer informatie over het proefschrift van Jantina Hiemstra.

25 oktober 2018

 

Voor meer informatie over dit blog kunt u contact opnemen met de auteur, John Beer.